Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Systematisk HMS-arbeid

 • Interkontroll og oppfølging av hms-arbeidet.
 • Bistand ved kartlegging og risikovurderinger
 • Bistand til ansatte, verneombud AMU og ledere
 • Deltagelse i og opplæring av AMU og evt, underutvalg
 • Bistand på beredskap. Kurs, planlegging og gjennomføring.
 • Bistand ved HMS-revisjon, interne og eksterne revisjoner.
 • Bistand ved tilsyn av Arbeidstilsynet og til lukking av evt, pålegg.
 • Rapportering. Eks. etter kartlegging, risikovurderinger, ergonomisk gjennomgang, arbeidsplassvurdering støymålinger og etter gjennomførte aktiviteter hos kundene.

Ergonomi

 • Bistand i forhold til arbeidsteknikk.
 • Gjennomføre kartlegging av arbeidsplasser.
 • Bistand ved kartlegging og tilrettelegging av arbeidsplasser.
 • Risiko vurdere utvikling av muskel- og skjelettplager.
 • Rådgiving på arbeidsteknikk og utrede hjelpemidler.
 • Bistand ved byggeprosesser mht. ergonomiske løsninger i nybygg/ombygging/endringer.
 • Ergonomi er et fagområde som innebærer tilrettelegging av arbeidsmiljøet ut fra menneskets forutsetninger.

Fysisk arbeidsmiljø

 • Kartlegginger og risikovurderinger av det fysiske arbeidsmiljøet
 • Forebygging av helseplager og skader gjennom blant annet;
 • Bistand ved vernerunder
 • Sykefraværsoppfølging
 • Målrettede helsekontroller
 • Yrkesvaksinering
 • Lederstøtte
 • Støttesamtaler
 • Bistand på inkluderende arbeidsliv, dialogmøter o.l.
 • Funksjons og arbeidsplassvurdering
 • Bistand ved endringsprosesser i bedriften som innebærer fysiske endringer.

Psykososialt arbeidsmiljø

 • Arbeidsmiljøkartlegging
 • Oppfølging av ansatte
 • Vernerunde med vekt på det psykososiale
 • Oppfølgingsarbeid etter kartlegginger og ønsker
 • Bistand ved omstilling og nedbemanning
 • Bistand i lederrollen og ved utvikling av denne
 • Bistand fram mot helsefremmende arbeidsplasser og utvikling av dette
 • Bistand ved utfordrende personalsaker
 • Lederutvikling
 • Roller i arbeidsmiljøet. V.O, Leder, AMU, Tillitsvalgt, Arbeidstaker, Arbeidsgiver
 • Kommunikasjon. Individuelt og i plenum, kurs
 • Etikk og verdier i organisasjonen
 • Stressmestring

Arbeidsmedisin

 • Tilby målrettede helseundersøkelser og legekonsultasjoner ved behov
 • Oppfølging og utredning av yrkesrelaterte helseplager
 • Bistand og oppfølging i forbindelse med avhengighetsproblematikk. Rus, spillavhengighet gjennom samtaler, rådgiving og evt, AKAN avtaler.
 • Samtale omkring arbeidsmiljøet, fysisk, organisatorisk og psykososialt.
 • Bistand ved mobbing og trakassering
 • Krisehåndtering v/alvorlige hendelser, vold og trusler
 • Helseattest, her under:
 • Sjømannsattest
 • Førerkortattester
 • Brann og røydykkerattester
 • Kranførerattest
 • Helsegodkjenning ved arbeid med asbest

Yrkeshygiene

Dette omfatter bl.a. kartlegging og rådgiving ved eksponering av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer.

 • Målinger i arbeidsatmosfæren. Støv, støy, vibrasjoner, kjemikalier, radon, lys, muggsopp o.l.
 • Verneutstyr. Opplæring i riktig type og riktig bruk. Individuelt og kurs.
 • Risikovurderinger, eksponeringer og helsevirkninger.
 • Bistand ved opprettelse og oppdatering av stoffkartotek, substitusjonsvurderinger, beholdningsoversikt og opprettelse og føring av evt, eksponeringsregister.
 • Råd og veiledning med hensyn til eksponeringer ved nybygg/ombygging/endringer.